Kontrola

1. Na czym polega kontrola?

Między innymi na:

 • wstępie na teren nieruchomości, do obiektów, pomieszczeń i do pojazdów (np. na teren budowy, do zakładu pracy, do mieszkania),
 • przeprowadzeniu oględzin obiektów oraz pomieszczeń,
 • przeglądaniu dokumentów, a także wszelkich danych związanych z przeprowadzaną kontrolą,
 • legitymowaniu osób,
 • żądaniu pisemnych i ustnych wyjaśnień.

2. Kto może dokonać kontroli?

Osoby upoważnione na podstawie przepisów.

Np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Pracy, Inspektor Sanitarny, Inspektor ZUS, funkcjonariusz Straży Granicznej.

3. Jakie przepisy określają warunki przeprowadzenia kontroli oraz uprawnione do tego osoby/podmioty?

Między innymi:

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 379 ust. 3) –
  1.Marszałek województwa,
  2. Starosta,
  3. Wójt,
  4. Burmistrz,
  5. Prezydent miasta,
  6. upoważnieni przez wyżej wymienionych pracownicy.
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (art. 23 ust.1) – Inspektor Pracy.
 • Ustawa o Straży Granicznej (art.10d) – Funkcjonariusz Straży Granicznej.
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 25 ust.1 i art. 26) –
  1. Państwowy Inspektor Sanitarny – wojewódzki, powiatowy, graniczny,
  2. Główny Inspektor Sanitarny.
 • Ustawa Prawo budowlane (art. 81a) –
  1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
  2. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
  3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 • Ustawa Prawo wodne (art.108 ust.1) - Osoby wykonujące prace kontrolne na rzecz państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa.
 • Ustawa Prawo wodne (art. 157 ust. 2 pkt 1) – Inspektor.
 • Ustawa Prawo atomowe (art. 41m ust. 5) - Funkcjonariusz ABW.
 • Ustawa Prawo atomowe (art. 66 ust. 1) – Organ Dozoru Jądrowego – Inspektor.
 • Ustawa Prawo lotnicze (art. .27 i art. 28) – Prezes Urzędu.
 • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (art.153) – Pracownicy Organu Nadzoru Górniczego.
 • Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (art. 23) – Państwowa Straż Pożarna.
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Handlowej (art.16 i art. 17) – Inspektor Inspekcji Handlowej.
 • Ustawa Prawo energetyczne (art. 6) – Kontrolujący.
 • Ustawa Prawo telekomunikacyjne (art. 200) – Pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • Ustawa Prawo pocztowe (art. 123) – Pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • Ustawa o transporcie kolejowym (art.15 oraz art. 25o) –
  1.Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,
  2. upoważnione przez powyższego osoby.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (art. 57) – Organ koncesyjny.
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 105a i art. 105b) – Kontrolujący – pracownik UOKIK lub Inspekcji Handlowej.
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 36) – Sędzia.
 • Ustawa o transporcie drogowym (art. 55 i art. 85) – Inspektor.
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (art. 43) – Sędzia.
 • Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (art. 20, art. 21 i art. 24a) –
  1. Pracownicy Ministerstwa Zdrowia,
  2. Naczelny Lekarz Uzdrowiska.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych (art. 14) – Inspektor.
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 90) – Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Ustawa o żegludze śródlądowej (art. 10 ust. 5) – Inspektor.
 • Ustawa o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami (art. 38 ust. 3) – Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upoważnione osoby.
 • Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym (art. 12) – Minister Środowiska oraz upoważnienie pracownicy.
 • Ustawa Prawo o miarach (art. 22h) – Kontrolujący.
 • Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (art. 30) – Minister Gospodarki.
 • Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (art. 12 ust. 6) – upoważnieni przez Dyrektora Agencji Rynku Rolnego.
 • Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 63) – Kontrolerzy Kasy Krajowej.
 • Ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 63d ust. 2) - Upoważnieni przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub drogową spółkę specjalnego przeznaczenia.
 • Rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (par. 20 pkt. 1) - wojewoda lub centrum pomocy właściwe dla siedziby ośrodka.
 • Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (art. 16 ust. 10) - Inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz upoważnione osoby.
 • Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 56) – osoby upoważnione przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta.
 • Ustawa o wyrobach medycznych (art. 37 ust. 3) – osoby upoważnione przez Ministra Zdrowia.
 • Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (art. 37 ust. 5) – upoważnieni przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego.
 • Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (art. 37) – upoważnieni przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 29 ust. 4) – pracownicy Organu rejestrowego.
 • Ustawa o ochronie roślin (art. 24) – Inspektor.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art. 30) - upoważnieni przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
 • Ustawa o systemie oceny zgodności (art. 24) – upoważnieni przez ministra albo kierownik urzędu centralnego.
 • Ustawa Prawo farmaceutyczne (art. 37at) – upoważnieni przez Organ zezwalający.
 • Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne (art. 11028) – Kontroler.
 • Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (art. 34) – Kontrolujący.
 • Ustawa o usługach turystycznych (art. 40 ust. 4).
 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 31).
 • Ustawa o ochronie przyrody (art. 56 ust.7e pkt 1 oraz art. 77 ust. 6 pkt 1).
 
 
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]