Zatrzymany

Poniższe wyliczenie zawiera podstawy prawne oraz podmioty uprawnione do dokonania ZATRZYMANIA OSOBY

 1. Na podstawie art. 244 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji Policja (tzw. zatrzymanie procesowe)

Kiedy Policja ma prawo (może, lecz nie musi) zatrzymać osobę na w/w podstawie?

Wówczas, gdy:

1.

 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż popełniła ona przestępstwo,
 • zachodzi obawa ucieczki,
 • zachodzi obawa ukrycia się tej osoby,
 • zachodzi obawa zatarcia przez nią śladów przestępstwa,
 • nie można ustalić jej tożsamości,
 • zachodzą podstawy do przeprowadzenia wobec tej osoby postępowania przyśpieszonego,

2.

 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej,
 • zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy grozi popełnieniem przestępstwa.

Kiedy Policja musi zatrzymać osobę na w/w podstawie?

Wówczas, gdy:

 • osoba ta popełniła przestępstwo wobec osoby wspólnie zamieszkującej za pomocą broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu,
 • zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy grozi popełnieniem takiego przestępstwa.
 1. Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o PolicjiPolicjanci

Jakie są warunki zatrzymania osoby przez Policję na podstawie ustawy o Policji?

Osoba ta:

 • stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia (tzw. zatrzymanie porządkowe - prewencyjne),
 • będąc pozbawiona wolności (przebywająca w areszcie albo w zakładzie karnym), wyszła na „przepustkę” i w wyznaczonym terminie nie powróciła do zakładu (tzw. zatrzymanie penitencjarne).
 1. Na podstawie art. 15a ustawy o PolicjiFunkcjonariusz Policji

Kogo może zatrzymać Funkcjonariusz Policji na w/w podstawie?

Sprawcę przemocy w rodzinie, który stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia innej osoby.

 1. Na podstawie art. 45 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Policja.
 1. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Funkcjonariusz Policji lub Strażnik Straży Gminnej (tzw. zatrzymanie administracyjne)
 1. Na podstawie art. 394 ustawy o cudzoziemcach – Straż Graniczna lub Policja
 1. Na podstawie art. 115 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo lotniczeDowódca statku powietrznego (kapitan samolotu).

Jakie są warunki zatrzymania osoby przez Dowódcę samolotu?

Osoba zatrzymana jest:

 • podejrzana o popełnienie przestępstwa na statku powietrznym;
 • zagraża w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie statku powietrznego,
 1. Na podstawie art. 68 par 1 Kodeksu morskiego Dowódca statku morskiego (Kapitan statku)

Jakie są warunki zatrzymania osoby przez Kapitana statku?

Osoba ta zachowuje się na statku w sposób zagrażający bezpieczeństwu statku, ludzi lub mienia.

 1. Na podstawie art. 312 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji WywiaduFunkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 1. Na podstawie art. 312 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o Centralnym Biurze AntykorupcyjnymFunkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
 1. Na podstawie art. 312 Kodeksu postępowania karnego w związku art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o Straży Granicznej - Funkcjonariusz Straży Granicznej.
 1. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5a ustawy o Straży Granicznej - Funkcjonariusz Straży Granicznej.
 1. Na podstawie art. 312 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o Służbie CelnejFunkcjonariusz Służby Celnej.
 1. Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o Służbie Celnej - Funkcjonariusz Służby Celnej
 1. Na podstawie art. 664 Kodeksu postępowania karnego
  1. Policja
  2. Przełożony Wojskowy
  3. Wojskowy Organ Porządkowy, to jest:
  a) w ramach służby garnizonowej:
  • oficer inspekcyjny garnizonu i jego pomocnik,
  • komendant i profos wojskowego aresztu dyscyplinarnego oraz izby zatrzymań,
  • dowódca i żołnierze warty garnizonowej,
  • dowódca i żołnierze pododdziału alarmowego garnizonu;
  b) w ramach służby wewnętrznej jednostki wojskowej:
  • oficer dyżurny jednostki wojskowej i jego pomocnik,
  • komendant i profos izby zatrzymań jednostki wojskowej,
  • dowódca i żołnierze warty wewnętrznej jednostki wojskowej,
  • dowódca i żołnierze pododdziału alarmowego jednostki wojskowej,
  • dowódcy i żołnierze patroli, konwojów i asyst wyznaczonych przez dowódców garnizonów lub dowódców jednostek wojskowych,
  • dowódcy i żołnierze pododdziałów regulacji ruchu jednostek wojskowych.
 1. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowychŻołnierze Żandarmerii Wojskowej.
 1. Na podstawie art. 108 ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie przyrodyFunkcjonariusz Straży Parku.
 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o Biurze Ochrony RząduFunkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.
 1. Na podstawie art. 11a. ust. 1 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowejInspektor Kontroli Skarbowej.
 1. Na podstawie par. 4 pkt. 1 ust. 2c rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu DrogowegoStraż Ochrony Kolei współdziałając ze Strażą Graniczną.
 1. Na podstawie art. 20 pkt. 2b konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi - Funkcjonariusze administracji celnej Państwa Członkowskiego.
 1. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy o Służbie WięziennejFunkcjonariusze Służby Więziennej.
 
 
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]