Podział majątku

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Kiedy może ustać wspólność majątkowa?

 • W trakcie trwania małżeństwa;
 • po rozwiązaniu małżeństwa.

W jaki sposób wspólność ustaje w trakcie trwania małżeństwa?

 • Na mocy umowy o ustanowienie rozdzielności – zawartej pomiędzy małżonkami;
 • na mocy orzeczenia sądu – ustanawiającego rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami;
 • na mocy orzeczenia separacji między małżonkami;
 • na mocy orzeczenia sądu uznającego jednego z małżonków za zmarłego;
 • z mocy prawa – w przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków;
 • z mocy prawa – w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

W jaki sposób wspólność ustaje po rozwiązaniu małżeństwa?

Poprzez orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Wszelkie dobra materialne nabyte/gromadzone zarówno przez oboje małżonków, jak i każdego z osobna, (w okresie) od zawarcia związku małżeńskiego do jego rozwiązania, a które nie wchodzą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Jakie konkretnie dobra materialne stanowią dorobek wspólny?

 • zarobki każdego z małżonków, tj.:
  1/ pobrane wynagrodzenie za pracę,
  2/ dochody uzyskiwane z innej działalności zarobkowej,
  np. z prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dochody z majątku wspólnego małżonków,
  np. czynsz najmu, uzyskiwany z - należącego do majątku wspólnego - wynajmu mieszkania osobom trzecim;
 • dochody z majątków osobistych każdego z małżonków,
  np. odsetki od oszczędności zgromadzony na rachunku bankowym przez jednego z małżonków;
 • środki na rachunkach małżonków w otwartych i pracowniczych funduszach emerytalnych;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkontach prowadzonych przez ZUS.

Jakie dobra materialne stanowią majątek osobisty małżonka?

Niniejsze zagadnienie reguluje art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, to jest:

 1. wszelkie przedmioty majątkowe nabyte/uzyskane przez każdego z małżonków:
  • przed powstaniem wspólności majątkowej;
  • poprzez dziedziczenie, chyba że spadkodawca inaczej postanowił;
  • poprzez zapis, chyba że zapisodawca inaczej zastrzegł;
  • na mocy darowizny, chyba że darczyńca inaczej postanowił;
  • z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała,
  • w wyniku wywołania rozstroju zdrowia  
  • tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • jako nagrody za osobiste osiągnięcia;
  • w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 2. wszelkie przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 3. prawa majątkowe podlegającej odrębnym przepisom, wynikające ze wspólności łącznej;
 4. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 5. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 6. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.
 
 
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]