Poradnik

Niekaralność

Niżej zawarte wyliczenie zawiera zawody / funkcje / stanowiska wymagające dla ich wykonywania niekaralności.

 • Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 3 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej -

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej:

"Stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej może zajmować osoba:

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej -

Dyrektor izby administracji skarbowej:

"Stanowisko dyrektora izby administracji skarbowej może zajmować osoba:

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 151 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej -

Funkcjonariusz w Służbie Celno-Skarbowej: 

"Funkcjonariuszem może być osoba: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe."

"Funkcjonariuszem wykonującym czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, może być osoba, która dodatkowo: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej -

inspektor kontroli skarbowej: 

"Inspektorem może być ten, kto: (...) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 11 ust. 4 pkt. 5 ustawy o Służbie Ochrony Państwa -

Komendant SOP lub jego zastępca:

"Komendantem SOP lub jego zastępcą może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 68 ustawy o Służbie Ochrony Państwa -

Osoba pełniąca Służbę w SOP (Funkcjonariusz):

"Służbę w SOP może pełnić osoba (...) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (...)."

 • Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym -

Szef CBA lub zastępca Szefa CBA:

"Szefem CBA lub zastępcą Szefa CBA może być osoba, która: nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 48 pkt. 4 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym -

Osoba pełniąca Służę w CBA (Funkcjonariusz):

"Służbę w CBA może pełnić osoba: która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 2 pkt. 3 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury -

Urzędnik:

"Urzędnikiem może zostać osoba: która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 75 par. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o prokuraturze -

Prokurator:

"Na stanowisko prokuratora może być powołany ten, kto:

(...) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego."

 • Na podstawie art. 176 par. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o prokuraturze -

asystent prokuratora:

"Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego".

 • Na podstawie art. 32a §1 pkt. 5-7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - 

Dyrektor sądu lub zastępca dyrektora sądu:

"Na stanowisko dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu może być powołana osoba, która: nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (...); nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o policji -

Policjant:

"Służbę w Policji może pełnić obywatel polski (...) który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie par.1 pkt. 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów -

kandydat na kuratora:

"Kandydat na kuratora powinien: nie być karany za popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu lub obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi".

 • Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych - 

główny księgowy:

"Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust. 9, może być osoba, która: nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 3 ust.5 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych -

przedsiębiorca:

"Działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego oraz produkcji wyrobów tytoniowych może wykonywać przedsiębiorca, który nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów."

 • Na podstawie par. 1 pkt. 7 rozporządzenia ministra edukacji narodowej sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek -

dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki:

"Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego -

osoba fizyczna ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego:

"Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która: nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 15a ust. 1a pkt. 3 ustawy o Komornikach Sądowych i egzekucji -

Komornik:

"Powołanie na stanowisko komornika wygasa z mocy prawa z dniem, w którym komornik: został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy o Komornikach Sądowych i egzekucji -

Komornik:

"Minister Sprawiedliwości może odwołać komornika z zajmowanego stanowiska w razie prawomocnego skazania za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 30b ust. 1 pkt. 3 ustawy o Komornikach Sądowych i egzekucji -

Aplikant komorniczy:

"Rada izby komorniczej skreśla aplikanta komorniczego z listy aplikantów komorniczych, jeżeli aplikant komorniczy: został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 30b ust. 2 ustawy o Komornikach Sądowych i egzekucji -

Aplikant komorniczy:

"Rada izby komorniczej może skreślić aplikanta komorniczego z listy aplikantów komorniczych, jeżeli został prawomocnie skazany za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 31h ust. 11 pkt. 4 ustawy o Komornikach Sądowych i egzekucji -

Członek komisji odwoławczej:

"Minister Sprawiedliwości odwołuje członka komisji odwoławczej w przypadku: skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego."

 • Na podstawie art. 32b ust. 1 pkt. 4 ustawy o Komornikach Sądowych i egzekucji -

Asesor komorniczy:

"Prezes sądu apelacyjnego odwołuje asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska, jeżeli asesor komorniczy: został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 32b ust. 2 ustawy o Komornikach Sądowych i egzekucji -

Asesor komorniczy:

"Prezes sądu apelacyjnego może odwołać asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska w razie prawomocnego skazania za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie par. 8 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli -

dyrektor publicznej placówki doskonalenia:

"Stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie par. 18 pkt. 7 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich -

dyrektor zakładu:

"Stanowisko dyrektora zakładu może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina -

przedsiębiorca:

"Przedsiębiorca (...) może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, jeżeli: nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów".

 • Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o lekarzu sądowym -

lekarz sądowy:

"Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki: nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 10 ust. 5 pkt. 4 ustawy Karta Nauczyciela -

nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany:

"Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o zawodach lekarza i dentysty -

lekarze oraz lekarze dentyści:

"Za wystarczające w zakresie spełnienia wymagania: o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 - uznaje się złożenie oświadczenia następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (...)".

 • Na podstawie art. 8 ust. 3 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych -

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

"Na stanowisko Generalnego Inspektora może być powołany ten, kto łącznie spełnia następujące warunki: nie był karany za przestępstwo".

 • Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych -

wytwórca:

"Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów może wykonywać wytwórca, który nie był karany za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu."

 • Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 4 ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej -

Prezes Agencji:

"Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która: nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 2h ust. 9 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych - 

lekarz weterynarii:

"Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna może, podczas czasowego wykonywania przez lekarza weterynarii zawodu lekarza weterynarii na terenie jej działania, zwracać się do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym lekarz ten posiada prawo do wykonywania tego zawodu (państwo siedziby) o przekazanie informacji potwierdzających, że wykonuje on zawód lekarza weterynarii w tym państwie zgodnie z prawem (...), a także że nie był karany w postępowaniach dyscyplinarnych lub karnych w związku z wykonywaniem tego zawodu."

 • Na podstawie art. 157a pkt. 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych -

Stały mediator:

"Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie par. 4 Pkt. 5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych - 

osoba prowadząca postępowanie mediacyjne:

"Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która: nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 266 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej -

ekspert:

"Ekspertem może być osoba, która: nie była karana za przestępstwo umyślne".

 • Na podstawie art. 280 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej -

przewodniczący kolegium:

"Przewodniczącym kolegium może być pracownik Urzędu Patentowego, który: nie był karany za przestępstwo umyślne".

 • Na podstawie art. 15 pkt. 3 ustawy o usługach detektywistycznych -

przedsiębiorca:

"Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w art. 3, jeżeli: osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe".

 • Na podstawie art. 24 pkt. 7 ustawy o strażach gminnych -

strażnik:

"Strażnikiem może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - 

Inspektor kontroli Zakładu:

"Inspektorem kontroli Zakładu może być pracownik Zakładu, który: (...) nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej".

 • Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo łowieckie -

Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej:

"Strażnikiem Państwowej Straży Łowieckiej oraz strażnikiem łowieckim może być osoba, która: nie była karana sądownie".

 • Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 3 ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji -

Członek Rady Funduszu:

"Członkiem Rady Funduszu może być osoba, która (...) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - 

Członkiem Zarządu Funduszu:

"Członkiem Zarządu Funduszu może być osoba, która (...) nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie par. 2 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych - 

specjalista:

"Wpis do ewidencji może uzyskać osoba, (...) nie była karana za przestępstwo umyślne".

 • Na podstawie par. 2 pkt. 3 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców - 

wojewódzki inspektor oraz jego zastępca:

"Kandydatem na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", albo jego zastępcy może być osoba, która: (...) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie (...)".

 • Na podstawie par. 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia prezesa rady ministrów w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej -

członek komisji dyscyplinarnej:

"W skład komisji dyscyplinarnej może zostać powołana osoba, która: nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej -

położna:

"(...) za wystarczające uznaje się złożenie oświadczenia następującej treści: "Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłam(em) karana(y) za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (...)".

 • Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej -

pielęgniarka:

"(...) za wystarczające uznaje się złożenie oświadczenia następującej treści: 

"Świadoma (y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłam(em) karana(y) za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (...)".

 • Na podstawie art. 89 ust. 3a pkt. 4 ustawy Prawo wodne -

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej:

"Stanowisko Prezesa Krajowego Zarządu może zajmować osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 4 ustawy Prawo wodne -

Dyrektor regionalnego zarządu:

"Stanowisko dyrektora regionalnego zarządu może zajmować osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt. 5 ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych - 

Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej w spółce:

"Pełnomocnikiem do spraw ochrony infrastruktury krytycznej w spółce może być osoba, która: nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 286 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych - 

Audytor wewnętrzny:

"Audytorem wewnętrznym może być osoba, która: nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy o służbie cywilnej -

Szef Służby Cywilnej:

"Szefem Służby Cywilnej może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 53 ust. 1 pkt. 2 ustawy o służbie cywilnej -

osoba zajmująca wyższe stanowisko w służbie cywilnej:

"Wyższe stanowisko w służbie cywilnej może zajmować osoba, która: nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi".

 • Na podstawie art. 39 pkt. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy -

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne:

"Pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy nadzorującym lub wykonującym czynności kontrolne może być osoba, która: 

nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. 2 ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych -

przedsiębiorca:

"Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych może wykonywać przedsiębiorca: niekarany za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za te przestępstwa."

 • Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym -

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego:

"Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję, spośród osób, które: nie były karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi -

członek zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

"Członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 47 ust. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii -

przedsiębiorca:

"Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający: oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65."

 • Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 5 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej -

Radca Prokuratorii Generalnej:

"Radcą może być osoba, która: nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo nieumyślne przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu".

 • Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 4 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne -

Kontroler:

"Kontrolerem może być osoba pełnoletnia, która: nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego -

Tłumacz przysięgły:

"Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która: nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego".

 • Na podstawie art. 51d ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach -

osoba wchodząca w skład zarządu przedsiębiorcy:

"W skład zarządu przedsiębiorcy nie mogą wchodzić osoby, które były karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub mieniu."

 • Na podstawie art. 49 ust. 4 pkt. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej -

członek zarządu, członek rady nadzorczej lub członek rady administrującej:

"Do informacji przekazywanej organowi nadzoru dołącza się: zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności osób mających pełnić kluczowe funkcje."

 • Na podstawie art. 162 ust. 2 pkt. 23 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej -

założyciele:

"Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności założycieli - w przypadku założycieli będących osobami fizycznymi, oraz zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności osób proponowanych na stanowiska osób pełniących kluczowe funkcje."

 • Na podstawie art. 88j ust. 1 pkt. 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -

podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi:

"Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi: prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia określonego w art. 120 ust. 3-5; w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1, został ponownie uznany za winnego podobnego wykroczenia; jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie czynu z art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, czynu z art. 270-275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę; jest osobą fizyczną, karaną za czyn, o którym mowa w art. 253 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;"

 • Na podstawie art. 108 ust. 2 pkt. 8 ustawy o ochronie przyrody -

Funkcjonariusz Straży Parku:

"Funkcjonariuszem Straży Parku może być osoba, która: nie była karana za przestępstwa."

 • Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych - 

doradca:

"Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która: nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu".

 • Na podstawie art. 127 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług - 

członek władz spółki:

"Członkami władz spółek wymienionych w ust. 10 nie mogą być osoby karane za przestępstwa skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej."

 • Na podstawie art. 158 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych -

członek Rady Zamówień Publicznych:

"Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Rady spośród osób, które: nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych."

 • Na podstawie art. 91 ust. 2 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami -

Wojewódzki konserwator zabytków:

"Wojewódzkim konserwatorem zabytków może zostać osoba, która: nie była karana za przestępstwa popełnione z winy umyślnej."

 • Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami -

Społeczny opiekun zabytków:

"Społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie."

 • Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy Prawo pocztowe -

przedsiębiorca:

"Działalność pocztową w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru może wykonywać przedsiębiorca, który: nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe - dotyczy to osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osób kierujących działalnością osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną."

 • Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 1 ustawy o transporcie kolejowym -

maszynista:

"Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: nie była karana za przestępstwo umyślne".

 • Na podstawie art. 28a ust. 10 pkt. 3 ustawy o transporcie kolejowym -

Członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych:

"Członkiem Komisji może zostać osoba, która: nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie."

 • Na podstawie art. 59 ust. 4 pkt. 7 ustawy o transporcie kolejowym -

Funkcjonariusz straży ochrony kolei:

"Funkcjonariuszem straży ochrony kolei może być osoba, która: nie była karana za przestępstwa umyślne."

 • Na podstawie art. 27 par. 2 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych -

starszy referendarz sądowy:

"Na stanowisko starszego referendarza sądowego może być mianowany referendarz sądowy, który (...) nie był karany za przewinienia dyscyplinarne (...)."

 • Na podstawie art. 27a par. 2 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych -

starszy asystent sędziego:

Na stanowisku starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent sędziego, który (...) nie był karany za przewinienia dyscyplinarne (...)."

 • Na podstawie art. 17 ust. 12 pkt. 3 ustawy Prawo lotnicze -

członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych:

"Członkiem Komisji może zostać osoba, która: nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie".

 • Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym -

inspektor:

"Inspektorem może być osoba, która: (...) nie była karana za przestępstwo umyślne".

 • Na podstawie art. 150 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - 

starszy referendarz sądowy:

"Na stanowisko starszego referendarza sądowego może być mianowany referendarz sądowy, który (...) nie był karany za przewinienia dyscyplinarne (...)."

 • Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo atomowe - 

inspektor dozoru jądrowego:

"Inspektorem dozoru jądrowego może być osoba, która: nie była karana za przestępstwa umyślne."

 • Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji -

komornik:

"Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która: nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 22 pkt. 2 ustawy o usługach turystycznych -

Przewodnik miejskim lub terenowy lub pilotem wycieczek:

"Przewodnikiem miejskim lub terenowym lub pilotem wycieczek może być osoba, która:

nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek."

 • Na podstawie art. 22b ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo bankowe - 

prezes oraz członek zarządu banku:

"Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wyrażenia zgody na powołanie osoby, o której mowa w ust. 1, jeżeli: była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego".

 • Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 

rzeczoznawca majątkowy:

"Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która: nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o krajowym rejestrze sądowym -

kurator:

"Kuratorem może być tylko osoba fizyczna, która nie była karana za popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi."

 • Na podstawie art. 79a ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym -

rzeczoznawca samochodowy:

"Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która: nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne".

 • Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 8 ustawy o kierujących pojazdami -

instruktor:

"Instruktorem jest osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności."

 • Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 w zw. z 33 ust. 1 pkt. 8 ustawy o kierujących pojazdami -

wykładowca:

"Wykładowcą jest osoba, która: spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt. (...) 8."

 • Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt. 9 ustawy o kierujących pojazdami -

egzaminator:

"Egzaminatorem jest osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności."

 • Na podstawie art. 32 ust. 5 pkt. 3 ustawy Prawo łowieckie - 

członek Polskiego Związku Łowieckiego:

"Osoba fizyczna może zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, jeżeli: nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim."

 • Na podstawie art. 67 pkt. 3 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli -

kontroler:

"Kontrolerem może być osoba, która: nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej".

 • Na podstawie art. 10c ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - 

Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

"Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego może być osoba, z zastrzeżeniem ust. 2, która: nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej."

 • Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt. 4 ustawy Prawo budowlane -

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

"Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego może zajmować osoba, która:  

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt. 8 ustawy o lasach -

pracownik Służby Leśnej:

"Pracownikiem Służby Leśnej może być osoba, która: nie była karana sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek."

 • Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy Prawo prasowe -

redaktor naczelny dziennika lub czasopisma:

"Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma nie może być osoba skazana za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli nie upłynął okres 10 lat od zakończenia odbywania kary, oraz osoba skazana za występki tego samego rodzaju, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania kary, osoba skazana za przestępstwo popełnione z niskich pobudek, a także osoba, która co najmniej trzykrotnie była karana za przestępstwa określone w ustawie - Prawo prasowe."

 • Na podstawie art. 51d ust.2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 

osoby wchodzące w skład zarządu przedsiębiorcy:

"W skład zarządu przedsiębiorcy nie mogą wchodzić osoby, które były karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub mieniu."

 • Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach -

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych:

"Stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych może zajmować osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 9g ust. 11a pkt. 7 ustawy Karta Nauczyciela -

ekspert:

"Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która: nie była karana karą dyscyplinarną."

 • Na podstawie art. 99a ust. 11 pkt. 8 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - 

żołnierz rezerwy:

"Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy następuje w przypadku:

skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego bez warunkowego zawieszenia jej wykonania."

 • Na podstawie par. 8 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne - 

kandydat do nagrody:

"Nie można zgłaszać jako kandydatów do nagrody osób karanych dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe, w tym dysponowanie cudzym dorobkiem intelektualnym w sposób niezgodny z intencjami jego właściciela."

 • Na podstawie par. 10 ust. 2 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej - 

kandydat do nagrody:

"Kandydatami do nagrody nie mogą być osoby:

prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną; skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 7 ust. 6 pkt. 3a ustawy o radiofonii i telewizji:

członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiTV):

"Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku: skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej."

 • Na podstawie par. 45 ust. 4 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej -

funkcjonariusz:

"Na szkolenie zawodowe nie kieruje się funkcjonariusza: karanego dyscyplinarnie, w okresie wykonywania tej kary lub wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub karne."

 • Na podstawie par. 71 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej - 

funkcjonariusz:

"Na szkolenie specjalistyczne nie kieruje się funkcjonariusza: karanego dyscyplinarnie, w okresie wykonywania tej kary lub wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub karne."

 • Na podstawie art. 34 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -

pracownik cywilny:

"Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych mogą zatrudniać lokalnych pracowników cywilnych w celu wykonania swojej misji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz określają liczbę, obowiązki, kwalifikacje, a także przydatność osób, które mają być zatrudnione. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych mogą wymagać, aby zatrudniana osoba nie była wcześniej karana."

 • Na podstawie par. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej -

osoba wchodząca w skład komisji dyscyplinarnej:

"W skład komisji dyscyplinarnej może zostać powołana osoba, która: nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; nie była karana dyscyplinarnie w służbie cywilnej."

 • Na podstawie par. 7 ust. 2 rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie krajowego programu kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego -

audytor wewnętrzny:

"Audytorem wewnętrznym może zostać osoba, (...) która dodatkowo:

przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem, na potwierdzenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie."

 • Na podstawie par. 21 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia ministra polityki społecznej w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -

lekarz rzeczoznawca:

"Lekarzem rzeczoznawcą Kasy może być lekarz, który spełnia następujące warunki: nie był karany, w tym również za przewinienia zawodowe."

 • Na podstawie par. 15 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego -

rzecznik dyscyplinarny:

"Rzecznikiem dyscyplinarnym może być funkcjonariusz w służbie stałej, posiadający w dniu powołania co najmniej pięcioletni staż służby, który: nie był karany sądownie i dyscyplinarnie."

 • Na podstawie par. 2 pkt. 3 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców -

kandydat na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa:

"Kandydatem na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", albo jego zastępcy może być osoba, która: korzysta z pełni praw publicznych i nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe."

 • Na podstawie par. 4 pkt. 5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych -

osoba prowadząca postępowanie mediacyjne:

"Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która: nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra spraw zagranicznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną - 

kandydat:

"Oświadczam, iż (...) nie byłam skazana/ nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie par. 1 pkt. 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów -

kandydat na kuratora:

"Kandydat na kuratora powinien: nie być karany za popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu lub obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi."

 • Na podstawie par. 1 pkt. 3 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości -

kandydat na syndyka:

"Osoba fizyczna kandydująca na syndyka upadłości powinna posiadać następujące kwalifikacje (łącznie): nie była karana za popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu."

 • Na podstawie par. 2 rozporządzenia rady ministrów w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej - 

funkcjonariusz celny:

"Funkcjonariuszem celnym może być osoba, która (...) nie była karana za przestępstwo umyślne."

 • Na podstawie par. 9 ust. 1 pkt. 5 zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie określenia szczegółowych zasad i organizacji szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej -

funkcjonariusz:

"Nie kieruje się do szkół Służby Więziennej funkcjonariuszy: karanych dyscyplinarnie, w okresie wykonywania tej kary lub wobec których wszczęto postępowanie dyscyplinarne."

 • Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - 

biegły rewident:

"Do rejestru może być wpisana osoba fizyczna, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym -

członek Komisji Nadzoru Audytowego:

"Członków Komisji Nadzoru Audytowego powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, spośród osób, które:

 nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym -

kontroler:

"Kontrolerem Krajowej Komisji Nadzoru może być osoba, która:

 nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze - 

osoba ubiegająca się o wpis na listę adwokatów:

"(...) osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana dołączyć: informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku."

 • Na podstawie par. 3 ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie instrukcji kasowej -

kasjer:

"Kasjerem może być jedynie osoba, która poza wymaganiami określonymi w przepisach o służbie cywilnej nie była karana za nieumyślne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz umyślne wykroczenia przeciwko mieniu lub umyślne wykroczenia skarbowe, a także posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych."

 • Na podstawie par. 14 ust. 1 pkt. 5 zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej -

funkcjonariusz w służbie stałej:

"Funkcjonariusze w służbie stałej, którzy: nie są w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej i nie toczy się wobec nich postępowanie dyscyplinarne; - mogą zostać skierowani na szkolenie w zakresie szkoły chorążych."

 • Na podstawie par. 21 ust. 1 pkt. 5 zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej -

funkcjonariusz:

"Na przeszkolenie specjalistyczne organizowane w trybie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą zostać skierowani funkcjonariusze w służbie stałej, którzy:

nie są w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej i nie toczy się wobec nich postępowanie dyscyplinarne."

 • Na podstawie art. 18 par. 2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych - 

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidator:

"Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy."

 • Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o współpracy rozwojowej -

Członek Rady:

"Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 120 ust.1 pkt. 2 ustawy o usługach płatniczych -

osoba zarządzająca:

"Działalność w charakterze biura usług płatniczych może być wykonywana, pod warunkiem że: osoba zarządzająca biurem nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych -

członek komisji egzaminacyjnej:

"W skład komisji mogą wchodzić osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (...)."

 • Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych -

doradca:

"Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która: nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu."

 • Na podstawie art. 50 ust. 5 pkt. 2 i art. 50 ust. 6 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych -

osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej prowadzący kursy:

"Podmiotem prowadzącym kursy może być podmiot: który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej."

"6. Niekaralność w zakresie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinna być potwierdzona złożeniem oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań."

 • Na podstawie art. 7 pkt. 3 i 4 ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia -

Dyrektor Ośrodka:

"Dyrektorem Ośrodka może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi."

 • Na podstawie art. 11 pkt. 3 ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia -

Członek Rady Ośrodka:

"Członkiem Rady Ośrodka może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych -

członek izby:

"Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków: wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu."

 (...)."

 • Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 2, 3, 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych -

członek izby:

 "Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków: wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2-8 - do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający."

 • Na podstawie art. 20 ust. 4 pkt. 4 ustawy Prawo lotnicze -

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

"Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 67b ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo lotnicze -

Koordynator:

"Koordynator powinien spełniać następujące warunki: nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz wiarygodności dokumentów (wymóg dobrej reputacji)."

 • Na podstawie art. 175 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo lotnicze -

osoba zarządzająca:

"Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca obowiązany jest dołączyć: dokument potwierdzający, że osobom zarządzającym działalnością przedsiębiorstwa nie cofnięto koncesji w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku oraz spełniają one wymóg dobrej reputacji, z tym że wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów, a także dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorstwo jest objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych;"

 • Na podstawie art. 165 ust. 3 pkt. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze -

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:

"Stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego może zajmować osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art.12 ust.1 pkt. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -

asystent rodziny:

"Asystentem rodziny może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -

kierownik placówki wsparcia dziennego:

"Kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -

osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej oraz prowadzące rodzinny dom dziecka:

"Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo."

 • Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego:

"Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 152 pkt. 6 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -

osoba usamodzielniana:

"Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy: osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 158 ust. 1 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -

Dyrektorem ośrodka adopcyjnego:

"Dyrektorem ośrodka adopcyjnego może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 159 ust. 1 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -

Osoba pracująca w ośrodku adopcyjnym, zajmującą się prowadzeniem procedur przysposobienia lub przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka:

"Osobą pracującą w ośrodku adopcyjnym, zajmującą się prowadzeniem procedur przysposobienia lub przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt. 1 podpunkt b ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych -

członek Komisji Ekonomicznej:

"Członkiem Komisji może zostać osoba: która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

 • Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych -

osoba uprawniona do wystawiania recept na refundowane leki:

"W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 54 ust. 2, 3 lub 5ustawy lub art. 228-230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, osoba uprawniona traci prawo wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane na okres: jednego roku - w przypadku pierwszego skazania; trzech lat - w przypadku kolejnego skazania."

 • Na podstawie art. 31p ust. 4 pkt. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych -

Prezes Agencji albo zastępca Prezesa Agencji:

"Prezesem Agencji albo zastępcą Prezesa Agencji może być osoba, która: nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 31s ust. 7 pkt. 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych -

Członek Rady Przejrzystości:

"Członkiem Rady Przejrzystości może być wyłącznie osoba: która: nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 99 ust. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych -

osoby wchodzące w skład Rady Funduszu:

"W skład Rady Funduszu wchodzą osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria: nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie."

 • Na podstawie art. 102a ust. 1 pkt. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych -

Prezes Funduszu:

"Stanowisko Prezesa Funduszu może zajmować osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 106 ust. 6 pkt. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych -

osoby wchodzące w skład rad oddziałów wojewódzkich Funduszu:

"W skład rad oddziałów wojewódzkich Funduszu mogą wchodzić wyłącznie osoby, które: nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie."

 • Na podstawie art. 107 ust. 3 pkt. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych -

Dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu:

"Dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu może zostać osoba, która: nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie."

 • Na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej -

kierownik podmiotu leczniczego:

"Kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, która: nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie."

 • Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 6 i 7 ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia -

Kandydat na Dyrektora Centrum:

"Kandydatem na Dyrektora Centrum może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych".

 • Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt. 1 ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - 

osoba fizyczna ubiegająca się o "dofinansowaniem przedsięwzięcia":

"Centrum nie może udzielić dofinansowania przedsięwzięcia: fizycznej skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej."

 • Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt. 2 ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - 

osoba będąca członkiem organów zarządzających lub wspólnikiem:

"Centrum nie może udzielić dofinansowania przedsięwzięcia: osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, w której osoba będąca członkiem jej organów zarządzających lub wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1."

 • Na podstawie art. 7 pkt. 4 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach -

inspektor:

"Stanowisko Inspektora może zajmować osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 18 pkt. 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - 

Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego oraz osoba fizyczna, opiekun, pielęgniarka, położna oraz wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym:

"Dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego oraz osobą, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, opiekunem, pielęgniarką, położną oraz wolontariuszem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która: nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne."

 • 147. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 -

opiekun dzienny:

"Dziennym opiekunem może być osoba, która: nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne."

 • Na podstawie art. 11 par. 2 pkt. 1 ustawy Kodeks wyborczy - 

osoba posiadające bierne prawo wyborcze:

"Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba: skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 248 par. 3 ustawy Kodeks wyborczy -

poseł:

"Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w § 2, Minister Sprawiedliwości uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe lub o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Sejmu."

 • Na podstawie art. 280 par. 3 ustawy Kodeks wyborczy - 

senator:

"Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w § 2, Minister Sprawiedliwości uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe lub o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Senatu."

 • Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami - 

przedsiębiorca:

"Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który: nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej."

 • Na podstawie art. 85 ust. 2 pkt. 3 ustawy o kierujących pojazdami -

przedsiębiorca prowadzący pracownię psychologiczną:

"Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który: nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej."

 • Na podstawie art. 114 ust. 2 pkt. 3 ustawy o kierujących pojazdami -

przedsiębiorca prowadzący ośrodek doskonalenia techniki jazdy:

"Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może prowadzić przedsiębiorca, który: nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej."

 • Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz 2a ustawy o transporcie drogowym - 

przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego: 

"2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009; w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. 2a. Za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji uznaje się przestępstwa umyślne określone w: art. 173-175, art. 178-180, art. 189a, art. 218-221, art. 296-306 i art. 308 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.); art. 586-589 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577);

art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); art. 53-64 i art. 68 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783 i 1458); art. 399 i art. 400 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508)."

 • Na podstawie art. 5c ust. 1 pkt. 1a i 1b ustawy o transporcie drogowym -

przedsiębiorca wykonujący krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

"Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:

nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu; nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;"

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 podpunkt b ustawy o transporcie drogowym - 

przedsiębiorca wykonujący transport drogowy taksówką oraz kierowca prowadzący taksówkę:

"Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy: nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy."

 • Na podstawie art. 39b1 ust. 4 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym - 

osoba wchodząca w skład Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

"W skład komisji mogą wchodzić osoby, które: nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów."

 • Na podstawie art. 39g ust. 2 pkt. 4 ustawy o transporcie drogowym -

przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia: 

"Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia spełnia przedsiębiorca, który: nie był jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów."

 • Na podstawie art. 53 ust. 3a pkt. 4 ustawy o transporcie drogowym - 

Główny Inspektor:

"Stanowisko Głównego Inspektora może zajmować osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych - 

Dyrektor Centralnego Ośrodka:

"Stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka może zajmować osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rezerwach strategicznych - 

Prezes Agencji:

"Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych -

osoba sprawdzana:

"Organ prowadzący postępowanie sprawdzające odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli osoba sprawdzana została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą lub umyślne przestępstwo skarbowe, jeżeli czyn, za który nastąpiło skazanie, wywołuje wątpliwości, o których mowa w art. 24 ust. 2 i 3.

 • Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt. 3 ustawy o sporcie -

członek zarządu polskiego związku sportowego:

"Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może: być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego."

 • Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 6 i 7 ustawy o sporcie -

Reprezentant Polski, któremu przysługuje świadczenie:

"Świadczenie przysługuje osobie, która:

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar."

 • Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o sporcie - 

Kandydat na członka Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie:

"Kandydatem na członka Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy o wyrobach medycznych -

osoba przeprowadzająca kontrolę:

"Kontrolę badań klinicznych przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezesa Urzędu dla przeprowadzającego kontrolę. Przeprowadzającym kontrolę może być osoba, która nie była skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i posiada pełną zdolność do czynności prawnych."

 • Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych - 

osoba przeprowadzająca kontrolę:

"Kontrola, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, jest wykonywana przez osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu, które nie były skazane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych."

 • Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - 

kandydat na stanowisko dyrektora:

"Kandydatem na stanowisko Dyrektora może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 2 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - 

kandydat na członka Rady:

"Kandydatem na członka Rady może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki - 

Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych:

"Członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 4 ust. 4 pkt. 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki - 

kandydat na stanowisko Dyrektora:

"Kandydatem na stanowisko Dyrektora może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt. 3 ustawy o Narodowym Centrum Nauki - 

Członek Rady:

"Członkiem Rady może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 24 ust. 6 pkt. 5 ustawy o instytutach badawczych -

Dyrektor:

"Dyrektorem może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 6 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - 

osoby wchodzące w skład Biura informacji gospodarczej:

"W skład organów biura nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 29 pkt. 3 ustawy o służbie więziennej -

pracownik:

"Pracownikiem może być osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo."

 • Na podstawie art. 38 pkt. 5 ustawy o służbie więziennej -

osoba pełniąca służbę w Służbie Więziennej:

"W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo."

 • Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o grach hazardowych - 

osoby fizyczne będące wspólnikami, członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej, członkowie komisji rewizyjnej, prokurenci:

"Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej."

 • Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o grach hazardowych - 

osoby zarządzające oraz osoby reprezentujące:

"Osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterie fantowe lub grę bingo fantowe oraz osoby reprezentujące taki podmiot nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej."

 • Na podstawie art. 23f ust. 1 pkt. 3 ustawy o grach hazardowych -

osoby zarządzające oraz osoby przeprowadzające badania:

"Upoważnienia do badań technicznych automatów i urządzeń do gier udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych jednostce badającej, która spełnia następujące warunki: osoby zarządzające tą jednostką oraz osoby przeprowadzające badania automatów i urządzeń do gier posiadają nienaganną opinię, w szczególności nie są osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 28 ust. 3 pkt. 1 ustawy o grach hazardowych - 

podmiot wykonujący powierzone czynności:

"Powierzenie wykonywania czynności określonych w ust. 2 może nastąpić wyłącznie, jeżeli: podmiot, który ma wykonywać powierzone czynności, posiada nienaganną opinię, w szczególności nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 35 pkt. 19 ustawy o grach hazardowych -

akcjonariusze (osoby fizyczne), członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej, członkowie komisji rewizyjnej:

"Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej".

 • Na podstawie art. 36 pkt. 19 ustawy o grach hazardowych - 

akcjonariusze (osoby fizyczne), członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej, członkowie komisji rewizyjnej:

"Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie zakładów wzajemnych powinien zawierać: aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej."

 • Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 13 ustawy o grach hazardowych - 

osoby fizyczne zarządzające podmiotem oraz osoby fizyczne reprezentujące podmiot:

"Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe powinien zawierać: aktualne zaświadczenia, że osoby fizyczne zarządzające podmiotem oraz reprezentujące podmiot występujący z wnioskiem nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 38 ust. 2 pkt. 7 ustawy o grach hazardowych - 

osoby fizyczne zarządzające podmiotem oraz osoby fizyczne reprezentujące podmiot:

"Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, zawiera dane, o których mowa w ust. 1, z tym że zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 8, 9 oraz 10-13, zawiera odpowiednio: oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt. 3 ustawy o grach hazardowych -

nabywca (zastawnik):

"Do zawiadomienia dołącza się: aktualne zaświadczenie, że osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz oświadczenie tej osoby, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu."

 • Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o grach hazardowych - 

nowy członek zarządu, nowy członek rady nadzorczej, nowy członek komisji rewizyjnej:

"Do zawiadomienia dołącza się aktualne zaświadczenie, potwierdzające, że nowy członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz złożone przez niego oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu."

 • Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o Funduszach promocji produktów rolno - spożywczych - 

członek komisji zarządzającej:

"W skład komisji zarządzającej powołuje się osobę, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu lub za umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 4 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie -

wojewoda:

"Na stanowisko wojewody może być powołana osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 4 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury -

członek Rady Programowej:

"Minister Sprawiedliwości odwołuje członka Rady, jeżeli członek Rady: został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 12 ust. 5a pkt. 4 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - 

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:

"Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym odwołuje Dyrektora Krajowej Szkoły, jeżeli Dyrektor Krajowej Szkoły: został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - 

Aplikant aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej:

"Aplikantem aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej może zostać osoba:

która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych - 

pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie wyboru lub powołania:

"Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych - 

pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym:

"Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 111 ust. 3 pkt. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne - 

Główny Inspektor Farmaceutyczny:

"Stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego może zajmować osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe."

 • Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy o transporcie kolejowym -

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego:

"Na stanowisko Prezesa UTK może zostać powołana osoba, która: nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie."

Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]